0-1 Yaş Bebeği Olan Annelerin Ebeveyn Öz Düzenleme Yeterliliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi


Creative Commons License

Yılmaz Bursa G., aksoy a. B.

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, vol.13, no.24, pp.257-275, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Ebeveynlerin kendilerini duygusal, davranışsal ve bilişsel olarak düzenlemeleri ebeveyn olma rolüne uyum konusunda önemlidir. Ebeveynlerin özdüzenleme konusunda başarılı olmalarını etkileyen çok sayıda faktör bulunmaktadır. Bu çalışmada annelerin ebeveyn öz düzenleme algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, nicel araştırma desenlerinden biri olan betimsel tarama modeline uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Eskişehir ili Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde ikamet eden 0-1 yaşta bebeği olan 170 anne oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Hamilton, Matthews ve Crawford (2015) tarafından geliştirilen Ebeveyn Olarak Ben: Ebeveyn Öz Düzenleme Ölçeği ile elde edilmiştir. Çalışmanın verileri Kolmogorov-Simirnov normallik testi ile normal dağılım gösterdiği için betimsel istatistikler, t Testi ve Anova Testi ile analiz edilmiştir. Ebeveyn öz dü-zenleme algısının annenin yaşına, öğrenim durumuna, kendi bebeğinden önce başka bir bebeğin bakımından sorumlu olma durumuna göre farklılık gösterdiği saptanmıştır.