Ortaöğretim öğrencilerinin meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan düşünceleri


Eraslan Çapan B., Korkut Owen Jr. F.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.47, pp.360-386, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Bu çalışmada ortaöğretim öğrencilerinin, cinsiyetlerine, okul türlerine, sınıflarına, genel akademik not ortalamalarına ve üniversitede seçmeyi düşündükleri eğitim alanına göre meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlarının değişip değişmediği araştırılmıştır. Araştırmanın verileri, dört ortaöğretim okulundaki 175’i kız ve 178’i erkek olmak üzere toplam 353 öğrenciden toplanmıştır. Verilerin toplanmasında Meslek Seçimine İlişkin Düşünceler Ölçeği ile öğrencilerin demografik bilgilerinin ve üniversitede seçmeyi düşündükleri eğitim alanına ilişkin bilgilerin sorulduğu Kişisel Bilgi Formundan yararlanılmıştır. Analizler SPPS 13 aracılığı ile t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre erkeklerin, 11. sınıf öğrencilerinin ve Anadolu Lisesi 2 öğrencilerinin meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlarının diğer gruplardan daha fazla olduğu bulunmuştur. Akademik not ortalamalarına göre öğrencilerin meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlarının değişmediği saptanmıştır. Öğrencilerin üniversitede seçmeyi düşündükleri sekiz eğitim alanlarına ilişkin akılcı olmayan inançlarında ise sadece mühendislik üretim ve yapı eğitim alanında fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında bu alanı seçmeyi planlayanların meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlarının diğer gruplardan daha yüksek olduğu görülmüştür. Bulgular kariyer psikolojik danışmanlığı ile ilgili alan yazındaki araştırma sonuçlarına göre tartışılmış ve bazı öneriler sunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan düşünceler, ortaöğretim öğrencileri, eğitim alanları, kariyer psikolojik danışmanlığı