Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü Öğrencileri Örneğinde Sanatsal Tasarım Sürecine Dayalı Kültür Algısı


Creative Commons License

Erişti S. D., Tekin Akbulut A. S.

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, vol.1, no.2, pp.7-36, 2014 (ESCI)

Abstract

Tasarım eğitimi öğrencilerin kültürlerine dayalı olarak yaratıcılıklarını keşfedebilecekleri ve ortaya koyabilecekleri bir alandır. Kültürel izlenimler oluşturmaya yönelik etkinlikler, tasarım eğitimi sürecinde oldukça önemlidir. Bu nedenle kültürel değerleri ve kimlikleri ortaya koymaya yönelik olarak planlanan bir tasarım eğitimi öğrencilerin kültürel algılarını açıklayıp kültürel farkındalık geliştirebilecekleri zengin bir kaynak olarak kullanılabilir. Moda tasarımı ve eğitimi sürecinde de kültürel algı ve tasarımla ilintili etkileşimleri yoğun bir biçimde görmek olanaklıdır. Bu bağlamda araştırma, moda tasarımı eğitimi alan lisans öğrencilerinin kültürel algılarını, kültür ve yaratıcılık arasındaki ilişkiye ilişkin görüşlerini ve kültürel algılarını sanatsal yaratıcılık sürecine ne şekilde yansıttıklarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmanın katılımcılarını Anadolu Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü’nde öğrenim görmekte olan 43 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda elde edilen veriler tematik analiz yoluyla çözümlenmiştir. Araştırma sonucuna göre moda tasarımı öğrencilerinin kültür ile yaratıcılık arasında doğrudan bir ilişki kurdukları ve kültürel değerlerin yaratıcılığı geliştirme sürecinde önemli bir kaynak olduğunu vurguladıkları göze çarpmaktadır. Öğrenciler genelde kültürel etkilerin yaratıcılığı şekillendirdiğine, geçmiş kültürel değerleri hatırlayarak günümüze aktarmaya olanak tanıdığına, farklı bakış açıları ve izlenimler için zengin bir kaynak olduğuna, kültürel değerleri incelemenin ve ilişkilendirmenin sanatsal yaratıcılığa yeni bir boyut kattığına yönelik görüşler ifade etmektedirler. Sonuç olarak araştırma bulgularına dayalı olarak tasarım içerikli derslerde kültürel değerlerin yaratıcı süreçlere yansımasına olanak tanıyan etkinliklerin tasarım öğrencilerine farklı ve özgün bir bakış açısı kazandırdığı söylenebilir.