536 eefdergi Cilt 20 Sayı 2 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi e-ISSN 2148-7510 http://eefdergi.erzincan.edu.tr | eefdergi@erzincan.edu.tr Doi numarası: 10.17556/erziefd.432312 A Study for Determining the Requirements for Integration of Visual Culture Studies in Fine Arts High Schools on the Basis of Teachers’ Opinions


Creative Commons License

Erişti S. D., Güler E.

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, pp.536-557, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Görsel kültürün güzel sanatlar liselerinde öğretim programı içinde yer almasına ilişkin öğretmen görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan bu araştırma nitel araştırma yöntemi ile şekillenmiştir. Araştırmanın örneklem belirleme sürecinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum örneklemesi kullanılmıştır. Bu araştırmanın katılımcıları güzel sanatlar lisesinde 2014-2015 öğretim yılında birinci yarıyıl eğitim veren 6 resim öğretmeninden oluşmaktadır.  Araştırma verileri yarı-yapılandırılmış görüşme yoluyla toplanmıştır.  Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde nitel araştırma yöntemine dayalı betimsel analizden yararlanılmıştır. Bu bağlamda, araştırma soruları ve araştırmanın kavramsal çerçevesi doğrultusunda araştırma verilerinin çözümlenmesi üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada öğretmenlerle gerçekleştirilmiş yarı-yapılandırılmış görüşmelerin verilerinin dökümü yapılmış ve çözümlenmiştir. İkinci aşamada araştırmanın kuramsal çerçevesi bağlamında belirlenen temalar temel alınarak öğretmenlerin görüşleri analiz edilmiştir. Üçüncü aşamada ise elde edilen bulgular analiz edildikten sonra yorumlanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaşılan bazı sonuçlar ise şöyledir; Öğrencilerin eleştirel bakış açılarını, yaratıcılıklarını, görsel okuryazarlıklarını, iletişimlerini destekleyeceği ve daha bilinçli bireyler yetiştirmede görsel kültür eğitiminin önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle yoğun imge bombardımanına maruz kaldığımız bu çağda öğrencilerin sosyal medyayı fazla kullanımları sonucunda sosyal medyada gördükleri her şeyi doğru olarak kabul edip, sorgulamadan benimsediklerini bunun için görsel kültür eğitiminin iletişim, eleştirel düşünce, yaratıcılık, kültürel devamlılık, kendi ifade etme gibi becerilerin kazanımında etkili olacağı sonucuna varılmıştır.