Sanat Eleştirisi İçerikli Derslerin Atölye Uygulama Sürecine Yansımasına İlişkin Öğrenci ve Öğretim Elemanı Görüşleri


Creative Commons License

Erişti S. D., Coşkun N., Arslan R.

Sanat Eğitimi Dergisi-SED, vol.9, no.2, pp.97-115, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.7816/sed-09-02-02
  • Journal Name: Sanat Eğitimi Dergisi-SED
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source, Directory of Open Access Journals, ERIHPlus, Other Indexes
  • Page Numbers: pp.97-115
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Sanat eğitimi süreci kuramsal ve uygulamalı bütüncül bir yaklaşım içermektedir. Bütüncül yaklaşımın temelini ise sanat disiplinine dayalı sanat tarihi, sanat eleştirisi, estetik, görsel kültür, disiplinlerarası ilişkiler, çok kültürlülük gibi birçok kuramsal altyapının uygulamaya dayalı alanlar ile ilişkilendirilerek öğrenme süreçlerinde hayata geçirilmesi oluşturur. Türkiye’de kuram ve uygulamanın etkileşimde bulunduğu kimi öğretim süreçleri dikkati çekmekle birlikte çoğunlukla öğrencilerin kuram ve uygulamayı bir araya getirmede bazı sıkıntılar yaşadığı söylenebilir. Bu bağlamda bu araştırmada sanat eğitimi sürecinde kuram ve uygulama etkileşimine dayalı olarak öğrencilerin sanat eleştirisi dersi ile anasanat atölye dersleri arasındaki olası bağlantılara ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Söz konusu amaca dayalı olarak araştırma nitel araştırma yöntemine dayalı durum çalışması çerçevesinde yapılandırılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde 2018-2019 öğretim yılı güz döneminde öğrenim görmekte olan 7 öğrenci ve anasanat atölye ile sanat eleştirisi içerikli dersler yürüten 3 öğretim üyesi oluşturmaktadır. Araştırma verileri yarı-yapılandırılmış görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaşılan sonuçlar şöyledir: Öğrencilerin sanatsal süreçlere eleştirel bakış açılarını geliştirmeyi hedefleyen sanat eleştirisinin uygulamalı alanlara olumlu yansıdığı söylenebilir. Sanatsal süreçlere eleştirel bir gözle bakabilen öğrenciler, bu bakış açısını kendi çalışmalarına yansıtarak kendilerini daha iyi ifade edebilmektedirler. Öğretim elemanı görüşlerine dayalı olarak ise bireylerin sosyal hayatlarında da önemli bir yere sahip olan sanat eleştirisinin, farkındalığı yüksek bireyler yetiştirmede önemli olduğu vurgulanmaktadır. Öğrencilerin sanat eleştirisi ve atölye dersleri arası ilişkilendirme süreçlerinde karşılaştıkları zorluklar da araştırma sonuçlarında ortaya çıkan önemli bir noktadır. Öğrencilerin sanat eleştirisine ilişkin farkındalıklarının olmasının yanında bir takım ön yargılar ve genellemeler içermesi de araştırma sonuçlarına göre vurgulanan bir durumdur.