A Study on the Mediating Effect of Organizational Trust in the Relationship Between Personality Traits and Career Stress


Creative Commons License

KÖSE S., TUTAR H., ŞAHİN N., ÖZTÜRK BAŞPINAR N.

Turkish Studies (Elektronik), vol.15, no.2, pp.1137-1154, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.29228/turkishstudies.40441
  • Journal Name: Turkish Studies (Elektronik)
  • Journal Indexes: IBZ Online, ERIC (Education Resources Information Center), Index Islamicus, MLA - Modern Language Association Database, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1137-1154
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

It can be argued that there is an important share of personality traits in people's feelings, thoughts and all forms of perception. Although people have experienced the same situations, it can be assumed that they will react differently to these situations because they have different personality traits. The main purpose of this research is to determine whether organizational trust perceptions have a mediating effect on the relationship between people's personality traits and career stress. The general universe of the research consists of 465 healthcare professionals working in a hospital affiliated to the Ministry of Health in Istanbul. The research is cross-sectional and designed according to the quantitative research method. In collecting data; personality traits, organizational trust and career stress scales were used. In this correlational study, correlation and regression analyzes were performed from statistical analyzes to determine the relationships and effects between variables. In addition, Hayes Process macro was used to determine the significance of the mediation model, and the role of the mediator variable was tried to be determined between the dependent and independent variables.The results of the analysis revealed that organizational trust has a mediating role in the relationship between personality traits and career stress. In the “mediator effect analysis” conducted with Hayes Process, the role of “organizational trust” in the relationship between “personality traits” and “career stress” has been put forward. Personality traits play an important role in providing organizational trust. In addition, the trust of employees in their organizations supports the perception that they will not be injured and reduces the level of career stress. Research findings show that personality traits are an important variable for organizations to achieve their goals.
Amaç:İnsanların duygularında, düşüncelerinde ve her tür algılama biçimlerinde kişilik özelliklerinin önemli bir payının olduğu ileri sürülebilir. İnsanların aynı durumları yaşamış olsalar da, söz konusu durumlara farklı kişilik özelliklerinde olmaları nedeniyle farklı tepkilerde bulunacakları varsayım olarak ileri sürülebilir. Bu araştırmanın temel amacı, insanların kişilik özelliklerive kariyer stresi ilişkisinde, örgütsel güven algılarının aracı bir etkiye sahip olup olmadığını belirlemektir. Yöntem:Araştırmanın genel evrenini İstanbul’da Sağlık Bakanlığına bağlı birhastanede görevli 465 sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Araştırma kesitsel bir araştırmadır ve nicel araştırma yöntemine göre tasarlanmıştır. Verilerin toplanmasında; kişilik özellikleri,örgütsel güven ve kariyer stresi ölçeklerinden yararlanılmıştır. Korelasyonel bir araştırma olan bu çalışmada, değişkenler arası ilişkileri ve etkileri tespit etmek için istatistiksel analizlerden, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Ayrıca aracılık modelinin anlamlılığını belirlemek için Hayes Process makrosu kullanılmış, bağımlı ve bağımsız değişken arasında mediatör değişkenin rolü belirlenmeye çalışılmıştır.Bulgular:Analiz sonuçları kişilik özellikleri ve kariyer stresi ilişkisinde örgütsel güvenin aracı rolü olduğunu ortaya koymuştur. Hayes Process ile yapılan “mediatör etki analizi”nde “kişilik özellikleri” ve “kariyer stresi” ilişkisinde “örgütsel güvenin” aracı rolü ortaya konulmuştur. Sonuç:Kişilik özellikleri örgütsel güvenin sağlanmasında önemli bir role sahiptir. Bununla birlikte çalışanların örgütlerine güvenmeleri, haksızlığa uğramayacakları algısını desteklemekte ve kariyer stresi düzeyini düşürmektedir. Araştırma bulguları kişilik özelliklerinin örgütlerin amaçlarına ulaşmalarında önemli bir değişken olduğunu göstermektedir.