Evaluation of the Relationship Between Leftover and Diet Quality Index Among Adult Individuals


Creative Commons License

Hızlı Güldemir H., Sezer F. E., Güldemir O.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.8, no.1, pp.467-477, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study was conducted to determine the food wasting, affecting factors and the dietary quality of the adults who use catering places. Total of 298 adults participated in the study from December 2016 to May 2017. The questionnaire form used as a data collection tool and applied face to face. Body weight and height were recorded, Body Mass Index was calculated.  Circular percentage images were used to determine the amount of food left on the plate. 24-hour food intake was recorded and energy, nutrient intake and Dietary Quality Index scores were calculated. The SPSS 22.0 package program was used to evaluate the data. It was determined that 78.2% of the individuals participating in the study were women and 76.5% were in the 18-24 age range. According to the World Health Organization, 10.7% were found to be underweight, 65.4% normal, 18.1% overweight and 5.7% obese. It was determined that 15.4% of the individuals left their meals on their plates when they ate in the catering places. It was found that this food waste is the most common 25% in the food groups separated as soup, main dish, side dishes, dessert, salad and bread. The side dishes were the most common leftover dishes while soup was the least common leftover dish among food groups. The rate of those who think that waste is made in Turkey is 95,6 %, while catering places are 87,2 %. 63.9% of females and 70.8% of males were found to have low Dietary Quality Index score. The Dietary Quality Index score was found not to be in relation to gender and food leftover on the plate, whereas there was a significant relationship with the number of groups of food consumed in one day (p<0.05). There was a significant relationship between bread waste between gender and age (p<0.05). As a result, it is understood that individuals are aware of waste but their diet quality is also low. Trainings and studies shoul be carried out in order to prevent waste and to promote healthy nutrition.

Bu çalışma yetişkin bireylerin toplu beslenme alanlarında yaptığı tabak israfını, etkileyen faktörleri ve bu alanları kullanan bireylerin diyet kalitesini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Toplam 298 bireyin katıldığı çalışma, Ocak-Mayıs 2017 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırmada, veri toplama aracı olarak kullanılan anket formu yüz yüze görüşülerek uygulanmıştır. Vücut ağırlığı ve boy uzunluğu kaydedilerek, Beden Kütle İndeksi hesaplanmıştır. Tabakta bırakılan yemek miktarının belirlenmesinde dairesel yüzdelik görsellerden faydalanılmıştır. Bireylerin 24 saatlik besin tüketim kaydı alınarak, enerji ve besin ögeleri alımları ile Diyet Kalite İndeksi puanı hesaplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Çalışmaya katılan bireylerin %78,2’sinin kadın ve %76,5’inin 18-24 yaş aralığında olduğu belirlenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’nün referansına göre %10,7’sinin zayıf, %65,4’ünün normal, %18,1’inin hafif şişman ve %5,7’sinin obez olduğu bulunmuştur. Toplu beslenme alanlarında yemek yediklerinde bireylerin %61,7’sinin tabaklarında yemek bıraktığı; bu miktarın çorba, ana yemek, pilav/makarna/börek, tatlı, salata ve ekmek olarak ayrılmış yemek gruplarında en yaygın %25 oranında olduğu belirlenmiştir. Tabak artığı bırakma yüzdesinin çorba ve ana yemek (%3,0) gruplarında daha düşük; ekmek (%12,0) ve tatlı (%9,1) gruplarında ise daha yüksek olduğu saptanmıştır. Çalışmaya katılan bireylerin %87,2’si yemek yedikleri yemekhanede israf yapıldığını düşünmektedir. Kadınların %63,9’unun, erkeklerin %70,8’inin Diyet Kalite İndeksi puanının düşük olduğu bulunmuştur. Diyet Kalite İndeksi puanının cinsiyet, tabakta yemek bırakma ve tabakta bırakılan yemek çeşidi ile ilişkili olmadığı belirlenmiştir (p<0.05). Sonuç olarak, bireylerin israfın farkında olduğu buna karşılık diyet kalitelerinin de düşük olduğu anlaşılmaktadır. İsrafın önlenerek sağlıklı beslenmenin yaygınlaştırılması amacıyla eğitimler ve çalışmalar yürütülebilir.