Examining Activities and Strategies Used in the Writing Process by Hearing-Impaired College Students


Creative Commons License

Karasu G., Uzuner Y., Beral A.

Ege Eğitim Dergisi, vol.19, no.1, pp.262-283, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.12984/egeefd.343127
  • Journal Name: Ege Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.262-283
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract

Hearing-impaired students have problems in the development of their language skills because of linguistic limitations. A review of the hearing impaired students’ literature shows that further studies are needed on effective teaching methods for assisting these population in developing writing skills. The aim of this study is to examine various activities and strategies used in written expression classes, which are designed for the effective development of the written expression skills of hearing impaired young people. This study was designed by using action research. Data was collected with seven hearingimpaired students who attended the second year of the Computer Operator Training program in the Fall semester of 2015- 2016 in the School for the Handicapped at Anadolu University. The data were analyzed by inductive method. Data for the study consisted of video recordings, course plans and evaluations, records of maintenance sessions, pretest and posttest results, student files, diaries and notebooks, Facebook group chats and posts, class observations, and student opinions. Activities conducted in class were writing news, newspaper content analysis, writing diaries, reading comprehension activities, internet searches, and trips. The strategies used were questioning, modeling, using posters/charts, definition, comparison and listing. Questioning and using posters/charts were the most frequently used strategies. It was found that activities and strategies implemented were effective in developing the writing skills of college students with hearing impairment, but due to their linguistic limitations, hearing-impaired students needed a longer time period and many repetitions. Keywords: Hearing-Impaired Students • Writing Process • Balanced Literacy Approach • Writing Activities and Strategies

Öz et

İşitme engelli öğrenciler dillerindeki sınırlılıklar nedeniyle dil becerilerinin gelişiminde sorunlar yaşamaktadırlar. Alan yazın incelendiğinde, bu öğrencilerin yazma becerilerinin gelişimi için etkili öğretimin nasıl yapılabileceğine yönelik araştırmalara ihtiyaç duyulduğu belirlenmiştir. Araştırmanın amacı; işitme engelli gençlerin yazılı anlatım becerilerinin etkili bir şekilde gelişimi için planlanan yazılı anlatım derslerinde uygulanan etkinlik ve stratejilerin incelenmesidir. Araştırmanın yöntemi eylem araştırmasıdır. Araştırma Anadolu Üniversitesi, Engelliler Entegre Yüksekokulu’nda 2015-2016 öğretim yılı, güz döneminde Bilgisayar Operatörlüğü ikinci sınıfa devam eden yedi işitme engelli öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veriler tüme varım analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma verileri; ders video kayıtları, ders planları ve değerlendirmeleri, izleme toplantılarının tutanakları, ön test ve son test sonuçları, öğrenci dosyaları, günlükleri ve defterleri, sınıf gözlemleri ve öğrenci görüşlerinden oluşmuştur. Derslerde gerçekleştirilen etkinlikler; gazete haberi yazma, gazete içerik analizi yapma, günlük yazma, metin okuma inceleme, internette araştırma yapma ve konuyla ilgili gerçekleştirilen gezidir. Uygulanan stratejiler ise; soru/yanıt, model olma, poster ve şema kullanma, tanım yapma, karşılaştırma yapma ve liste yapmadır. Soru/yanıt ile poster ve şema kullanma en yoğun kullanılan stratejiler olmuştur. Uygulanmış olan etkinlik ve stratejilerin işitme engelli üniversite öğrencilerinin yazma becerisinin gelişiminde etkili olduğu, ancak işitme engelli öğrencilerin dillerindeki sınırlılıkları nedeni ile dil becerilerinin gelişiminde daha uzun zamana ve yoğun tekrarlara ihtiyaç duyulduğu belirlenmiştir. Anahtar Sözcükler: İşitme Engelliler • Yazma Süreci • Dengeli Okuma Yazma Yaklaşımı • Yazma Etkinlik ve Stratejileri Abstrac