Pandemi Döneminde Reklam, Medya ve Tüketici


Ergüven M. S. (Editor)

Detay Yayıncılık, Ankara, 2021

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Detay Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Aslında bu kitaba önsöz yazmak oldukça güç. Milyonlarla ifade edilen can kay-bına sebep olmuş ve 2021’in ikinci yarısında hala sonunu öngöremediğimiz bir süreci reklam, medya ve tüketici açısından ele almadan önce; hayatlarını kaybet-miş, zorlu iyileşme süreçleri yaşamış veya yakınları için endişelenmekten bitap düşmüş insanlara bir saygı duruşu şart. Elbette sağlık çalışanlarının hiç unutul-mayacak mücadeleleri için de şükranlarımızı sunmalıyız… 

Elinizdeki kitap, pazarlama sektörünün ilk kez başına gelen bir duruma, farklı açılardan ışık tutmaya çalışan bölümlerden oluşuyor. Hayatın her alanında yaşa-nan dramatik değişim elbette tüketim kültürünü de etkiledi ve dönüştürdü. Bu değişimlerin ilerleyen yıllarda nelere sebep olacağını şimdiden öngörmek ol-dukça zor. Yine de Covid-19 pandemisinin dönüp “kendimize” bakmamız için önemli bir zaman dilimi olduğunu düşünüyoruz. Ne kadar tüketirsek o kadar iyi mi yaşarız, yoksa tükettiğimiz kadar sonumuza mı yaklaşıyoruz? Sürdürülebilir kaynakları kısa dönemli kazançlar için hunharca harcamaya devam edecek mi-yiz? Markalar, tüketiciler ve medya tüketime yönelik bir paradigma değişimini gerçekleştirmeye ne kadar niyetli? Bu ve benzeri soruları cevaplamak her şeyden çok daha önemli görünüyor. Küresel iklim krizi ve salgınlara sebep olan, doğanın kendini yenilemesini engelleyen tüketim unsurlarını, tüm tarafların ele almasını sağlamanın vakti çoktan geldi. Bu alanda çalışan akademisyenler olarak artık en önemli vazifemizin yeni bir bakış açısı yaratmak olduğunu düşünüyoruz. Bu ki-tap, benzerini tekrar yaşamamak ümidine karşın buna dair kaygılarla, yaşadığı-mız bu özel döneme dair akademik bir çıktı ortaya koymanın gerekli ve önemli olduğu inancıyla ortaya çıkmış bir çalışma olarak değerlendirilebilir. 

Kitapta özetle, Covid-19 pandemisinin pazarlama iletişimi alanına olan yansıma-ları reklam, medya ve tüketici odağında ele alınıyor. Kitap içerisindeki bölümler, pandeminin tüketici davranışlarına, sürdürülebilir tüketime, medya tüketim alışkanlıklarına, reklam medyasına, marka iletişimine, reklam uygulamalarına ve bir kriz olarak kurumlara yönelik etkilerini inceliyor; bu tarz krizlerle mücade-lede iletişimin ve yeni iletişim teknolojilerinin önemini vurguluyor. Tüm bölüm yazarlarına değerli katkılarından ötürü sonsuz teşekkürlerimizle…