Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ŞİRKETLERDE SEFFAFLIK VE HESAPVERİLEBİRLİĞİN YOL HARİTASI: YILLIK FAALİYET RAPORLARI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

8. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, Malatya, Turkey, 04 November 2021

Sustainability Indices for Airport Sustainability Evaluation

ISSA-2021 International Symposium On Sustainable Aviation, Bangkok, Thailand, 25 November 2021

Dijital Çağda İç Denetim Süreçlerini İyileştirme ve Risk Yönetimi Araçları: FMEA ve Altı Sigma

VI. International Symposium on Accounting and Finance (ISAF 2021), Bursa, Turkey, 23 - 25 April 2021

TÜRKİYE’DE KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

VI. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu ISAF 2021, Bursa, Turkey, 23 - 25 April 2021

COVID-19 DÖENMİNDE BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINDAKİ DEĞİŞİM

International Congress on Accounting and Finance Research - ICAFR, Zonguldak, Turkey, 23 - 25 October 2020

Yeni Nesil İç Denetim 3.0: Güvence-Danışmanlık-Öngörü

6th International Congress on Accounting and Finance Research (ICAFR'19), Niğde, Turkey, 23 - 25 October 2019, pp.30

MESLEKİ HİLE VE SUİSTİMALİN ULUSLARARASI BOYUTU: 2018 ACFE RAPORU

6. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Niğde, Turkey, 24 - 25 October 2019

To Converge ERM Processes With GRC Processes For Better Internal Audit

V. International Symposium on Accounting and Finance (ISAF 2019), Bursa, Turkey, 1 - 04 May 2019, pp.153-157

THE WAYS OF IMPROVING AUDITORS PROFESSIONAL SKEPTICISM

5.International Symposium on Accounting and Finance–ISAF 2019, 1 - 04 May 2019

Denetim Kültürünün Yeni Yol Haritası: İş Dünyasındaki Yeni Sistemlerle Bütünleşme

15th International Conference on Accounting (MODAVICA 2018), Nevşehir, Turkey, 13 - 15 September 2018, pp.73

Sustainability Reporting in Turkish Aviation Sector

International Symposium on Sustainable Aviation 2017, 10 - 13 September 2017

Establishing an effective carbon management system with carbon accounting in aviation ındustry

International Semposium on Sustaniable Aviation 2017, 10 - 13 September 2017

Implementation of Hybrid Data Mining Approach in Fraud Examination: A Research on Manufacturing Firms Listed in Istanbul Stock Exchange

IV. International Symposium on Accounting and Finance (ISAF 2017), Ohrid, Macedonia, 3 - 05 July 2017, pp.308-315

An Overview of Auditing regulations: Turkey Focus

International Symposium on conomics and Social Sciences, 19 - 21 January 2017

Governance and Family Constitution

The 7th International Conference on Governance, Fraud, Ethics and Social Responsibility, İstanbul, Turkey, 9 - 11 December 2016

TOWARDS A NEW ERA IN TURKISH GOVERNMENT SUSTAINABLE FISCAL TRANSPARENCY

" 2016 International Conference on Business and Internet - Fall Session, Seul, South Korea, 7 - 09 November 2016

SERA GAZLARI EMİSYONLARININ DENETİMİ ISAE 3410

1. Trakya Muhasebe ve Denetim Sempozyumu 2016, Turkey, 06 May 2017 - 07 May 2016

FAMILY GOVERNANCE TURKEY CASE

6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON GOVERNANCE, FRAUD, ETHICS & SOCIAL RESPONSIBILITY, penang, Malaysia, 18 - 20 November 2015

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ ERM KRY Örnek Çalışma

HARBİF ULUSLARARASI KONFERANSI BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMLA KOBİLERDE RİSK TEMELLİİÇ KONTROL, Ankara, Turkey, 28 September 2015

THE ROAD MAP OF SUSTAINABLE FISCAL TRANSPARENCY IN TURKEY PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT AND CONTROL PFMC LAW NO 5018

Hong Kong International Conference on Social Science (HKICSS 2015), hong kong, Hong Kong, 6 - 08 July 2015, pp.1-200

Kurumsallaşma Yolunda Kurumsal Risk Yönetimi

1. KURUMSAL YÖNETİM VE İÇ KONTROL SEMPOZYUMU, Bursa, Turkey, 30 - 31 May 2015, pp.65-92

İşletmelerde İç Kontrolün Önemi

II. Türkiye Sektörel MuhasebeUygulamaları Sempozyumu, Turkey, 2 - 04 March 2011

Kurumsal Değişim ve Entegrasyon Sürecinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Rolü

Proceedıngs Of The Internatıonal Congress Integratıon And Economıc Development In Transıtıon Economıes - Kyrgyz-Turkısh Manas Unıversıty Department Of Economıcs, 9 - 11 October 2008, pp.311-320

10 Years of Research on Auditing ın Turkey A Literature Review The Balkan Countries

1st Internatıonal Conference on Auditingand Accounting, Edirne, Turkey, 7 - 08 March 2007

Denetim Olgusunun KKP ERP sistemleriyle Bütünleştirilmesi

1.İnternatıional Auditing Semposium, 20 - 24 April 2005

Integration of Auditing Concept with Enterprise Resource Planning Systems

1. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2005

Muhasebe Eğitiminin Meslek Mensubu Adaylarına Ahlaki Doğruları Kazandırmadaki Rolü

XX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 27 May 2001

Muhasebe Meslek Ahlakı (Etik) Yaklaşımı

III. TürkiyeMuhasebe Denetimi Sempozyumu, Turkey, 3 - 05 May 1998

Muhasebede Meslek Ahlakı Yaklaşımı

III. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 03 May 1997

Books & Book Chapters

Sayıştay Denetim Standartları ve Denetim Süreci

in: Kamu Sektöründe Uluslararası Muhasebe ve Denetim Standartları ile Bağımsız Denetim Uygulamalarına İlişkin Güncel Konular ve Araştırmalar, Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN; Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN; Doç. Dr. Özge SEZGİN ALP, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.125-152, 2022

Impact of Integrated Financial Management Information System Practices in Public Finance Management Performance During COVID-19 Pandemic: Turkey Case

in: Public Sector Accounting, Financial Accountability and Viability in Times of Crisis, Dabbicco, Giovanna; Bisogno, Marco; Caruana, Josette; Christiaens, Johan, Editor, Springer Nature, Cham, pp.101-125, 2022

İç Denetimin Siber Güvencedeki Rolü ve Önemi: Ulusal ve Uluslararası Boyuttaki Yasal Çerçeveler

in: Kamu Sektöründe Uluslararası Muhasebe ve Denetim Standartları ile Bağımsız Denetim Uygulamalarına İlişkin Güncel Konular ve Araştırmalar, Akdoğan, Nalan; Doğan, Deniz Umut; Sezgin Alp, Özge, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.171-200, 2022

Fon Temini ve Geri Ödeme Döngüsünün Denetimi (Bölüm 22)

in: Denetim ve Güvence Hizmetleri, KARDEŞ SELİMOĞLU SEVAL, KÖSE YASEMİN, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.715-735, 2021

Public Sector Accounting in Turkey: Past–Present–Future

in: Contemporary Issues in Public Sector Accounting and Auditing Vol: 105, Grima, Simon; Boztepe, Engin, Editor, Emerald Publishing Limited, Bingley, pp.173-192, 2021

Risk-Intelligent Communities for Lifelong Learners in a Post-Truth Era

in: Improving Scientific Communication for Lifelong Learners, Kurubacak Gulsun, Sisman-Ugur Serap, Editor, IGI GLOBAL, pp.1-13, 2021

Bölüm 2 3 Muhasebe ve Bağımsız Denetim Mesleği, Denetim Raporları

in: Denetim ve Güvence Hizmetleri, KARDEŞ SELİMOĞLU SEVAL, KÖSE YASEMİN, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.662-684, 2021

Covid-19 Sürecinin Orman Ürünleri ve Mobilya Sektöründeki İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

in: Covid-19 Salgınının İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisine İlişkin Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Akdoğan, Nalan; Doğan, Deniz Umut; Çetinkaya, Neslihan, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.357-379, 2021

Integrated Reporting and Combined Assurance: A Qualitative Research on the Awareness in Turkey

in: New Challenges for Future Sustainability and Wellbeing (Emerald Studies in Finance, Insurance, and Risk Management), Özen, Ercan; Grima, Simon; Gonzi, Rebecca Dalli, Editor, Emerald Publishing Limited, Bingley, pp.463-482, 2021

COVID-19 SÜRECİNİN ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA SEKTÖRÜNDEKİ İŞLETMELERİN FİNANSAL TABLOLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

in: Covid-19 Salgınının İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisine İlişkin Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi., Prof. Dr. Nalan Akdoğan, Prof. Dr. Deniz Umut Doğan ve Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Çetinkaya, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.357-379, 2021

PUBLIC SECTOR ACCOUNTING IN TURKEY: PAST-PRESENT- FUTURE

in: CONTEMPORARY IN PUBLIC SECTOR ACCOUNTING AND AUDITING: CONTEMPORARAY STUDİES IN ECONOMICS AM-ND FINANCIAL ANALYSIS VOL: 105, SIMON GRIMA AND ENGIN BOZTEPE, Editor, EMERALD PUBLISHING, London, pp.173-192, 2021

Risk-Intelligent Communities for Lifelong Learners in a Post-Truth Era

in: Improving Scientific Communication for Lifelong Learners, Gülsün Kurubacak Meriç and Serap Sişman Uğur, Editor, IGI GLOBAL, London, pp.1-14, 2021

Hile Risklerini Değerlendirme ve Karşılık Verme (Bölüm 10)

in: Denetim ve Güvence Hizmetleri, Kardeş Selimoğlu Seval, Köse Yasemin, Editor, Nobel, Ankara, pp.297-334, 2021

Bölüm 1 Denetim ve Diğer Güvence Hizmetlerine Olan Talep

in: Denetim ve Güvence Hizmetleri Bütüncül Bir Yaklaşım, Prof. Dr. Seval Kardeş Selimoğlu Prof. Dr. Yasemin Köse, Editor, Nobel, Ankara, pp.3-20, 2021

Stok ve Depolama Döngüsünün Denetimi (Bölüm 21)

in: Denetim ve Güvence Hizmetleri, KARDEŞ SELİMOĞLU SEVAL, KÖSE YASEMİN, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.685-714, 2021

ULUSLARARASI ÖZEL SEKTÖR MUHASEBE STANDARTLARINA GENEL BAKIŞ (UFRS/UMS)

in: KAMU SEKTÖRÜ MUHASEBE STANDARTLARI: uLUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTUYLA GENEL BAKIŞ, SEVAL SELİMOĞLU, MEHMET KOÇDEMİR VE HARUN YALÇIN MENGÜLOĞLU, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.65-91, 2020

FORENSIC ACCOUNTING ANDFRAUD AUDIT IN TURKEY(2008–2018): AN ACADEMICLITERATURE REVIEW ANDCLASSIFICATION

in: Contemporary Issues in Audit Management and Forensic Accounting, Dr. Simon GRIMA ,,Prof. Peter J Baldacchino ve Engin Boztepe, Editor, Emerald, Londrina, pp.219-244, 2020

AUDIT ENVIROMENT

in: AUDITING, SEVAL SELİMOĞLU, Editor, ANADOLU ÜNİVERİSTESİ, Eskişehir, pp.2-12, 2020

Sera Gazı Beyanlarına Yönelik Güvence Denetimleri: ISAE 3410 Sera Gazı Güvence Denetim Standardı

in: Güvence Hizmetleri Standartları: Teori ve Uygulamalı (Uluslararası Standartlarla Uyumlu), Seval Kardeş Selimoğlu ve Serap Sebahat Yanık, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.239-277, 2020

ULUSLARARASI KAMU SEKTÖRÜ MUHASEBE STANDARTLARI(IPSAS) İLE ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (IFRS/IAS) KARŞILAŞTIRLMASI

in: KAMU SEKTÖRÜ MUHASEBE STANDARTLARI (ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTUYLA GENEL BAKIŞ), SEVAL SELİMOĞLU , MEHMETKOÇDEMİR VE HARUN YALÇIN MENGÜLOĞLU, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.93-122, 2020

İÇ DENETİM - Uluslararası İç Denetim Standartları ile Uyumlu

NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ., Ankara, 2018

Sera Gazı Yönetim Sisteminin Tamamlayıcısı Olarak Uluslararası Sera Gazı Güvence Denetimi Standardı (ISO 14064-1-2-3/ISAE 3410

in: Muhasebe ve Finansta Güncel Konular 2016, Kıymet Tunca Çalıyurt, Editor, Trakya Üniversitesi Yayın No: 184, pp.203-219, 2016

Sera Gazı Yönetim Sisteminin Tamamlayıcısı Olarak Uluslararası Sera Gazı Güvence Denetimi Standardı (ISO 14064-1-2-3/ ISAE 3410)

in: Prof Dr Fehmi Yıldız Anısına Muhasebe Ve Finansta Güncel Konular, KIymet Çalıyurt , Editor, Trakya Üniversitesi, Edirne, pp.203-220, 2016

Denetime Genel Bakış

in: Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz, Seval Selimoğlu , Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.2-21, 2016

İç Kontrol ve Risk Değerleme

in: Bütünleşik Yaklaşımla KOBİ lerde Risk Temelli İç Kontrol, Prof. Dr. Ganite Kurt, Doç. Dr. Tuğba Uçma Uysal, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.77-114, 2015

Trend Analiz Tekniği

in: Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz, Seval Selimoğlu, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.120-134, 2015

Yatay ve Dikey Analiz Teknikleri

in: Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz, Seval Selimoğlu, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.104-119, 2015

DENTİME GİRİŞ ETİK KKS-1

in: ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI KAPSAMINDA BAĞIMSIZ DENETİM, NURAN CÖMERT, SEVAL SELİMOĞLU, ŞABAN UZAY, SÜLEYMAN UYAR, Editor, SAUSEM, Sakarya, pp.1-200, 2013

Hesapların Denetimi

in: Muhasebe Denetimi, Seval Kardeş Selimoğlu Şaban Uzay, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.250-280, 2011

Expert Reports

Metrics

Publication

147

Citation (WoS)

46

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

38

H-Index (Scopus)

2

Citiation (TrDizin)

49

H-Index (TrDizin)

3

Project

6
UN Sustainable Development Goals